کانال کشی هوا

گروه کانال کشی هوا که اجرای کانال کشی هوا جهت ساختمان ها ، بیمارستان ها ، هتل ها و صنایع و غیره را بر عهده دارد.