عایق پشم سنگ

یکی از گروه های ما گروه پشم سنگ و پشم شیشه و عوامل مرتبط می باشد که از 3 (در صورت نیاز تا 6 نفر) نیروی ماهر و مجرب تشکیل شده