نصب ساندویچ پانل
  1. نصب ساندویچ پانل و درب های سردخانه های زیرصفر و بالای صفر توسط گروه خبره و مجرب ، به بهترین صورت ، اجرای سردخانه های فریونی و آمونیاکی