عایقکاری

عایق کاری سردخانه ها و کشتارگاه ها و مراکز مربوطه را گزوه ساندویچ پانل ما انجام می دهد .

 تعدادي از كارهاي اجرا شده توسط گروه ساندویچ پانل بیگدل:

bigdell.irاجراي تاسيسات سردخانه ها كارخانجات شير پاستوريزه شهرستان هاي زنجان

bigdell.irراه اندازي سردخانه 5000 تني فريجيران واقع در انديمشك

bigdell.irاجراي تاسيسات و نصب و راه اندازي سردخانه 5000 تني دو مداره رضا و كارخانه يخسازي و ديزل ژنراتورهاي مربوطه واقع در قوچان

bigdell.irاجراي تاسيسات و نصب و عايقكاري سردخانه 5000 تني ميوه شركت تهران عاجكو

bigdell.irاجراي تاسيسات سردخانه ده هزار تني دو مداره شركت ترابري كاروان تحت پوشش شركت سهامي كٌسترش خدمات بازركٌاني واقع در شهريار تهران

bigdell.irطراحي اجراي تاسيسات برودتي واحد عمل آوري و انجماد آبزيان شركت فرآورده هاي دريائي آرش بوشهر

bigdell.irطراحي و اجراي سيستم تبريد واحد عمل آوري و انجماد آبزيان شركت مرجان نور بوشهر واقع در شهرك صنعتي بوشهر

bigdell.irطراحي سردخانه 16000 تني شركت كشاورزي پيوند پرهام واقع در استان زنجان

و ….