گروه عایق کاری بیگدل در سراسر کشور و حتی در کشورهای همسایه سابقه و فعالیت داشته

پس محدوده اجرایی ما سراسر کشور است