عایقکاری تاسیسات صنعتی

فعال و پیشتاز در اجرای عایقکاری تاسیسات صنعتی و هسته ای و ….مثل نیروگاه های برق و نیروگاه های هسته ای و کارخانه های متنوع