خدمات تعمیر و بازسازی تاسیسات و مراکز صنعتی همانند موتورخانه ها و کارخانه های قدیمی و غیره که به هر دلیلی تخریب شده اند